Regneoppgaver om energi

Det er mye energi i søppel og avfall, og hvis vi kan gjenbruke disse trenger vi ikke å produsere like mye energi i vann-, vind- og kullkraftverk. Derfor er gjenvinning bra for miljøet. I dette opplegget skal elevene regne på hvor mye energi man sparer ved å pante brusbokser.

Kompetansemål

Matematikk
Tall og algebra:
•finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
•stille opp og løyse enkle likningar og løyse opp og rekne med parentesar i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tal

Måling:
•gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er
•velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar

Sentrale begreper

Energi, effekt, måleenhet

Film

I denne filmen lærer vi litt mer om hva energi faktisk er