Vi sorterer metaller

Når du leverer avfall på en gjenvinningsstasjon sorteres det i ulike containere. Senere blir avfallet hentet og sortert videre. I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med hva som skjer med avfallet etter vi har kastet det.

Kompetansemål

Naturfag
Forskerspiren:
•formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
•samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
•bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid

Fenomener og stoffer:
•gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt
•gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene

Teknologi og design:
•beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling

Sentrale begreper

Kildesortering, resirkulering, metall, magnetisme, aluminium, jern, stål, legering, massetetthet, fraksjon